Techniky zkoušení ultrazvukem

Principem ultrazvukového zkoušení je průchod mechanického vlnění materiálem. Zkušební sonda obsahuje měnič, který mění elektrické pulzy na mechanickou energii a dochází k rozkmitání tohoto měniče. Tyto kmity mohou být přes vazební médium přeneseny do materiálu, kterým se dále šíří.

Ultrazvuk je použit ve více zkušebních technikách:

  • Zkoušení klasickým ultrazvukem: Nejjednodušší technika zkoušení za použití jednoměničové sondy, popřípadě dvouměničových sond, kde jeden měnič je vysílací a druhý přijímací.
  • UTPA technika: Phased array je pokročilá moderní technika zkoušení ultrazvukem, kde sondy obsahují větší množství měničů. Na základě časování jednotlivých měničů lze ultrazvukový paprsek směrovat a fokusovat. Tato metoda je schopna poskytnout velké objemy informací o zkoušených objektech.
  • TOFD technika: Time Of Flight Diffraction je pokročilá moderní technika zkoušení ultrazvukem založená na principu difrakci vln na špičkách necelistvostí. Uspořádání sond je tandemové, kde je jedna sonda vysílací a druhá sonda přijímací.
  • Zkoušení s pomocí manipulátorů: Techniky UTPA a TOFD v mnoha případech vyžadují pořízení záznamu a vysokou přesnost měření. Proto jsou pro měření využívány přípravky a manipulátory často vlastní výroby.
  • UTT - měření tlouštěk: Měření tlouštěk je úzký obor ultrazvukových technik pro odhalování zejména korozního poškození, laminací a dalších možných poškození.
  • IRIS technika: Rotační inspekční systém s vnitřní rotační sondou je ultrazvukovou technikou na kontrolu trubek z vnitřní strany. Technika je použitelná na rovné části trubek a potrubí.