Certifikace a Akreditace

K provádění činnosti mají, je-li to požadováno příslušnými právními dokumenty či normami, zaměstnanci TEDIKO, s.r.o. i osobní osvědčení a certifikáty. Jedná se např. o: 

  • Certifikáty z jednotlivých metod nedestruktivního zkoušení v různých stupních a v různých systémech.
  • Osvědčení o schválení NDT pracovníka pro zkoušení nerozebiratelných spojů tlakových zařízení a tlakových sestav kategorií III a IV podle ustanovení směrnice 97/23/EC ( a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění).
  • Oprávnění SÚJB o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba resp. osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovišti.
  • Osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnostem : revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Společnost TEDIKO, s.r.o. vlastní celou řadou oprávnění a osvědčení pro provádění činností, které zajišťuje. Tyto dokumenty společnost získala na základě prověření a auditů různých organizací včetně orgánů státního dozoru. 

 Zkušební laboratoř TEDIKO, která je jednou z organizačních částí společnosti, s úspěchem absolvovala audit Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Společnost je dále držitelem oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR, dříve Institut technické inspekce - ITI).

Všechny relevantní dokumenty jsou k dispozici v sídle společnosti.